Information till andelsägarna från styrelsen inför årsstämman i Stockholm 2024

OBS! Stämman är flyttad till 2024-06-16

Hej! 

Styrelsen måste tyvärr meddela att vi tvingas flytta fram den ordinarie årsstämman tre veckor. Nytt datum för årsstämman blir söndagen 2024-06-16 klockan 14.00 på Clarion Hotel Amaranten på Kungsholmsgatan 31 i Stockholm. (Det är fortfarande samma plats som för det tidigare datumet.) 

Framflyttningen av stämman innebär ingen skillnad för digitalt deltagande. Årets stämma är fortfarande en hybridstämma, vilket innebär att deltagande (och röstning) på distans är fullt möjlig. 

Digitalt deltagande måste dock föranmälas på föreningens hemsida (se länk nedan) och sista datum för detta blir nu den 2024-06-13. 

Bakgrunden till att stämman måste flyttas är att underlag i form av förvaltningsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse inte blivit klara och kunnat skickas ut/presenteras för medlemmarna i tid. 

På en årsstämma ska medlemmarna med utgångspunkt från dessa underlag bland annat ta ställning till om årsredovisningen kan godkännas och om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, vilket kräver att man får tillräckligt med tid på sig att ta del av underlaget. Motsvarande gäller även för motioner samt övriga punkter som anmälts av medlemmar och som ska avhandlas på årsstämman, till exempel genom omröstning. 

Att vi i styrelsen tvingas meddela att årsstämman måste flyttas fram är såklart ett tråkigt besked som ställer till det lite för oss alla, då många av oss medlemmar förmodligen redan satt av tid för stämman i våra kalendrar. Vi i styrelsen beklagar såklart detta! Men styrelsen måste förhålla sig till det som vi medlemmar i föreningen kommit överens om i våra stadgar och vad lagen säger när det kommer till bostadsrättsföreningar. 

Information, öppenhet och delaktighet är viktiga delar av föreningsdemokratin, vilken vi i styrelsen värdesätter högt. Det är således en helt enad styrelse som menar att det enda rätta beslutet som kan tas nu med dessa förutsättningar, är att flytta fram stämman så att fastställda tidsfrister kan hållas – och styrelsen hoppas att alla vi medlemmar i föreningen har förståelse för och överseende med detta beslut. 

Om det är någon som har frågor kring ovanstående beslut går det bra att kontakta mig! 

Med vänliga hälsningar 

Kim Bäckström, ordförande BRF Sälenstugan

Personpresentationer

Pågående detaljplan

Sedan 2019 har tidigare styrelse drivit detaljplanen "Brf Sälenstugan, Västra Sälen 3:16 & 2:29" och nuvarande styrelse önskar på kommande årsstämma - i maj 2024 - erhålla besked om hur de ska driva frågan vidare. Alternativen är följande tre: Avbryta, pausa eller att driva detaljplaneprocessen vidare. 

 
Avbryta?
PAUSA?
DRIVA DETALJPLANEPROCESSEN VIDARE?

Information från styrelsen 

Bilagor

Bilagor till informationen ovan. 

Observera: 

  • Svarta markeringar avser skydd av personuppgifter, samt en plats med en felaktig skrivelse som är borttagen för att undvika missförstånd.
  • I planbeskrivningen i bilaga 4 har all text som reviderats efter samråden gulmarkerats.
  • Plankartan är den juridiskt bindande handlingen för detaljplaner.

Fråga-svar

Har ni frågor om detaljplanen? Mejla styrelsen på styrelsen@brfsalenstugan.se. I ämnesraden skriver ni "Frågor detaljplan". 

Fråga-svar uppdateras kontinuerligt allt eftersom frågor om detaljplanen kommer in till styrelsen. 

Märk att det kan dröja något med svar om en fråga behöver stämmas av med Malung-Sälens kommun eller vår konsult. 

Synpunkter

Har ni synpunkter på detaljplanen? Mejla styrelsen på styrelsen@brfsalenstugan.se. I ämnesraden skriver ni "Synpunkter detaljplan". Alla synpunkter som mejlas in förs in i denna loggen för att komma övriga andelsägare till dels. Synpunkter på detaljplanen besvaras ej av styrelsen. 

Observera att synpunkter kommer delges Malung-Sälens kommun efter årsstämman, tillsammans med beskedet hur föreningen har valt att gå vidare med detaljplanen. 

Aktuella skärmklipp: